Christa de Groot-van Son: ‘Ik ben er trots op dat we met deze groep al zoveel belangrijke en mooie dingen hebben bereikt!’

Ontstaan Expertgroep BCM

In februari 2018 vond een brainstormsessie plaats met de gemeentelijke leden van de voormalige expertgroep Migratie. Dit op initiatief van Rhodia Maas, directeur van RvIG. Deze mensen hebben de afgelopen jaren het oplossen van de Baseline 2-fouten begeleid in het kader van Operatie BRP. Met het stopzetten van Operatie BRP is ook de Baseline 2-ondersteuning per 1 januari 2018 beëindigd. Hiermee leek een einde te zijn gekomen aan het proces van kwaliteitsverbetering van de gegevens in de BRP. Het doel van de brainstorm in februari 2018 was dan ook te bekijken of en zo ja, hoe RvIG de expertise van deze groep kan inzetten voor kwaliteitsverbetering van de gegevens in de BRP. Het resultaat van de brainstorm was het oprichten van de Expertgroep BCM.

De leden van de expertgroep BCM zijn ambassadeurs voor de datakwaliteit van de BRP. Samen met RvIG wil de expertgroep bijvoorbeeld gemeenten ondersteunen bij het oplossen van de bevindingen die gerapporteerd worden door de Bestandscontrole Module (BCM). De nadruk ligt op ‘samen’. De vergaderingen van de Expertgroep BCM vinden in principe 6 keer per jaar plaats. Natuurlijk is er tussen de vergaderingen ook regelmatig contact. De leden geven relevante signalen op het gebied van datakwaliteit door aan RvIG. En RvIG vraagt ook graag actief input van de expertgroep.

Mieke Hensen-van de Meulengraaf: ‘Samen verder met de kwaliteit van de BRP’.

Foutcontroles per thema aanpakken

Het plan is om de foutcontroles uit de BCM per thema aan te pakken. Over deze thema's worden dan vooraf presentaties gegeven waarin RvIG en de expertgroep uitleggen hoe bevindingen opgelost moeten worden. Daarnaast komt er een 'vraag en antwoord' over betreffende thema's. Omdat de leden van de expertgroep zelf werken voor gemeenten sluiten de presentaties en 'vragen en antwoorden' dicht aan bij de praktijk. De keuze van het thema wordt overigens ook samen gemaakt. Het eerste thema waar RvIG en de expertgroep zich op gaan richten is: categorie 04 Nationaliteit. De start vindt plaats in een workshop op de RvIG Klantendag op 27 september 2018.

Van Baseline 2 naar BCM-ondersteuning

Toen Operatie BRP in 2015 besloot geen energie meer te steken in het oplossen van de Baseline 2-fouten heeft de toenmalige expertgroep Migratie zich er, samen met de NVVB en KING/VNG hard voor gemaakt dat de geconstateerde afwijkingen toch aan gemeenten beschikbaar werden gesteld, via de Kwaliteitsmonitor van RvIG. Ter ondersteuning van gemeenten is toen op initiatief van KING/VNG de helpdesk Baseline 2 in het leven geroepen. Deze bestond uit de gemeentelijke leden van de expertgroep Migratie. De Expertgroep BCM gaat verder met de ondersteuning van gemeenten waar de expertgroep Migratie gestopt is, maar trekt vanaf nu samen op met RvIG.

Dani Rolff: ‘De HUP is weer op de kaart gezet’.

Samenwerking bij de herziening van de HUP

Op 19 juni jl. is een nieuwe versie van de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) gepubliceerd. De leden van de Expertgroep BCM zijn ook bereid geweest de HUP voor publicatie uitvoerig te reviewen. Voor de reviews van toekomstige versies van de HUP zou het goed zijn om de groep uit te breiden met meer collega’s uit het land. Het uitvoeren van de review zorgde voor veel positieve energie: de leden van de Expertgroep BCM waren enthousiast om hierbij betrokken te zijn en RvIG kon met de input van deze groep de HUP naar een nog hoger niveau brengen. Kortom een win-win situatie!

Deelnemers:

  • Geert Deenen, gemeente Helmond
  • Christa de Groot-van Son, gemeente Amersfoort
  • Mieke Hensen-van de Meulengraaf, gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Fons Jonkers, gemeente Haarlem
  • Dani Rolff, gemeente Zoetermeer
  • Els Stans-van der Zee, gemeente Haarlemmermeer
  • Diana van den Brink, RvIG
  • Jeanneke Brakeboer, RvIG