De Paspoortuitvoeringsregeling is per 1 oktober 2018 gewijzigd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) leggen samen uit waarom de aanvraagprocedure vreemdelingenpaspoort is aangepast en hoe de nieuwe procedure uitgevoerd moet worden.

Een korte en overzichtelijke procedure

De nieuwe procedure is voor de burger korter en overzichtelijker. De burger heeft vanaf het moment van de aanvraag tot en met de beslissing te maken met één contactpersoon: de gemeente.

De gemeente is bij de nieuwe procedure de belangrijkste schakel binnen het proces en heeft de regie. De gemeente is het beste in staat om de burger te helpen en fouten in de procedure te voorkomen. Tijdens de procedure blijft ze daarom ook dossierhouder. De burgemeester neemt het uiteindelijke besluit om een document wel of niet toe te kennen.

Geen nieuwe eisen

Met de aangepaste procedure worden geen nieuwe eisen gesteld aan het krijgen van een reisdocument voor vreemdelingen. De bewijsstukken die een aanvrager moet overleggen worden nu door de gemeenten gecontroleerd.

Vul het C1-formulier volledig in

Er is een belangrijk advies aan gemeenten: vul het C1-formulier stapsgewijs en volledig in bij een aanvraag. Dit zorgt voor een volledig dossier en vermindert de kans op fouten. De gemeente stuurt elke aanvraag naar de IND. Dit geldt ook voor een standaardaanvraag.

Wat zijn standaardaanvragen?

Standaardaanvragen zijn:

  • 5-jaren beleid en vrijstelling paspoortvereiste
  • Aanvrager met nationaliteit uit een uitzonderingsland (Somalië, Sierra Leone, Liberia en Guinee)
  • Vervolgaanvraag van een vreemdelingen paspoort

Er is een circulaire beschikbaar waarmee je kunt beoordelen of er sprake is van een standaardaanvraag

Het vaststellen van de aanspraak

Of de aanvrager een vreemdelingenpaspoort krijgt, hangt af van de soort verblijfsvergunning en de verblijfstitel.

Kijk in de tabel ‘Vaststelling aanspraken op reisdocument vreemdelingen en vluchtelingen’ om te zien welk reisdocument verstrekt mag worden.

Documentnummer Verblijfstitel Soort reisdocument
Vaststelling aanspraken op reisdocument voor vreemdelingen en vluchtelingen
I (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier) 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 35, 36, 37 of 38 Reisdocument voor vreemdelingen
II (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier) 25 Reisdocument voor vreemdelingen
III (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel) 26 Reisdocument voor vluchtelingen
IV (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel) 27 Reisdocument voor vluchtelingen
V (EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene) 25 Reisdocument voor vreemdelingen
V (EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene) 27 Reisdocument voor vluchtelingen

Bijzondere gevallen

Deze twee bijzondere gevallen zijn:

  1. De aanvrager heeft nog niet eerder een aanvraag ingediend en hij verblijft korter dan vijf jaar in Nederland, óf
  2. De aanvrager verblijft langer dan vijf jaar in Nederland. Er zijn dan 2 extra voorwaarden om een bijzonder geval te zijn:
  • de IND geeft op het C1-modelformulier bij onderdeel 2A aan dat er geen vrijstelling voor het paspoortvereiste is of dat bij de IND onbekend is dat er vrijstelling van het paspoortvereiste is verleend, én
  • de aanvrager verklaart dat hij geen paspoort van zijn eigen autoriteiten kan krijgen

De aanvrager moet altijd, met minimaal 2 officiële bewijsstukken, aantonen er alles aan gedaan te hebben om aan de juiste documenten te komen voor de paspoortaanvraag bij zijn eigen autoriteiten.

Vrijstelling

Ondanks dat een aanvrager vrijstelling van het paspoortvereiste heeft, komt het toch regelmatig voor dat men wel in het bezit is van een eigen nationaal paspoort. Dit kan betekenen dat de aanvraag buiten behandeling moet worden gesteld, omdat de aanvrager dan geen aanspraak kan maken op een vreemdelingenpaspoort.

Verschil in registratie in de BRP en het verblijfsdocument

Waar gemeenten in de praktijk vaak mee te maken hebben is een verschil in registratie van de nationaliteit. Als bijvoorbeeld de nationaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP) onbekend is en op het verblijfsdocument wel bekend is, dan is het verblijfsdocument leidend voor de bepaling van de nationaliteit. Dit geldt dan ook voor de vaststelling voor de territoriale geldigheid van het reisdocument.

Uit de tabel ‘wel of geen clausule’ kun je opmaken of een clausule geplaatst moet worden in het vreemdelingenpaspoort. Verschilt de bekende nationaliteit  in de BRP met die van het verblijfsdocument? Dan is verder onderzoek, samen met de IND, naar de juiste nationaliteit nodig.

Nationaliteit BRP Nationaliteit verblijfsdocument Clausule opnemen
Wel of geen clausule
Bekend Zelfde nationaliteit als BRP Ja
Bekend Niet dezelfde nationaliteit BRP Neem contact op met IND
Bekend Onbekend Ja, de BRP is leidend
Onbekend Bekend Ja, verblijfsdocument is leidend
Onbekend Onbekend Nee
Staatloos Staatloos Nee
Onbekend Staatloos Neem contact op met IND

Als iemand in de BRP als ‘Staatloos’ is geregistreerd, dan zijn bij de vaststelling hiervan brondocumenten gebruikt. ‘Staatloos’ zijn is daarom niet hetzelfde als ‘Nationaliteit onbekend’.

Territoriale beperking

Mensen die een vreemdelingenpaspoort aanvragen en waarvan de nationaliteit bekend is, krijgen een territoriale beperking in hun paspoort. Een vreemdelingenpaspoort is daarom niet geldig voor het land waarvan de aanvrager de nationaliteit bezit, omdat alleen dat land zelf in beginsel bepaalt aan welke onderdanen het een reisdocument geeft.

Erkenning van niet-Nederlandse paspoorten

Als iemand in het bezit is van een nationaal paspoort uit een ander land, dan heeft diegene geen recht op een vreemdelingenpaspoort. De aanvraag kan dan buiten behandeling worden gesteld. Alle nationale paspoorten worden erkend, behalve die van Somalië.

Vragen over de procedure

Heb je nog vragen over deze procedure? RvIG, IND en Buitenlandse Zaken zijn altijd bereid om gemeenten te adviseren. In de circulaire van het ministerie van BZK staan de contactgegevens van de ketenservicelijn van de IND en van CSO-specials van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een reisdocument voor vreemdelingen staat op de website van RvIG. Hier vindt u onder andere  het stappenplan.