In Nederland maken veel organisaties gebruik van overheidsregistraties. Daarin staan gegevens van burgers, bedrijven of bijvoorbeeld gebouwen centraal. Op basis van die gegevens worden veel zaken geregeld. Het is dus belangrijk dat deze kloppen. Wie een fout wil laten corrigeren in zo’n registratie, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet. Daarom komt er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO brengt mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen tot een oplossing te komen.

Overheidsinstanties en andere geautoriseerde organisaties gebruiken overheidsregistraties voor hun dienstverlening. Bijvoorbeeld om een uitkering te verstrekken of een rijbewijs uit te geven. Zit er een fout in iemands gegevens? Dan moet de organisatie waar de fout is opgemerkt, deze oplossen. Soms is niet duidelijk bij welke organisatie iemand moet aankloppen om de fout te herstellen. Bijvoorbeeld als er meerdere organisaties bij betrokken zijn. In zo’n geval kan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) hulp bieden. Het MFO helpt de fout te ontdekken, onjuiste gegevens te corrigeren en problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.

RvIG zet het MFO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op. Op 4 januari 2021 gaan we van start.

Wat doen we nu al?

De voorbereidingen zijn volop in gang. We wilden eerst weten wat mensen ervaren als ze te maken krijgen met fouten in hun gegevens. Hiervoor hebben we, samen met organisaties die overheidsregistraties beheren, een ‘klantreis’ opgezet. We zijn nu bezig met een aantal bestaande casussen. Zo onderzoeken we welke rollen het MFO wanneer kan vervullen.

Verschillende rollen

Het MFO krijgt een adviserende, begeleidende en coördinerende rol. Welke rol(len) we inzetten, hangt af van de aard en de omvang van het probleem van de melder. En van het aantal organisaties dat we bij de oplossing moeten betrekken.

Wij wijzen melders straks de weg naar de instantie die de fout kan corrigeren. En we helpen als het iemand niet lukt de problemen zelf op te lossen. Ook kunnen mensen te maken krijgen met negatieve gevolgen van een fout in hun gegevens. Zoals het krijgen van aanmaningen en boetes. Wij zetten ons dan in om die gevolgen tijdelijk stop te zetten. Zo komt de melder, zo lang er nog geen oplossing is, niet verder in de problemen.

Voorop staat: we werken samen met de melder en met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot de gegevens weer kloppen.

Hoe het werk van het MFO er in de praktijk uit kan zien? Dat schetsen we graag met een casus uit onze pilot: Tineke ontdekte 2 jaar na haar verhuizing dat haar oude woning nog op haar naam stond. Ze zocht contact met haar huidige gemeente, die haar doorverwees naar haar vorige woonplaats. Bij beide gemeentes vond ze niet de juiste contactpersoon. Ook bij het Kadaster en mijnoverheid.nl kwam ze niet verder. Wij verwezen Tineke naar de afdeling Ketenfouten van haar oude gemeente. Zelf namen we ook contact op met de contactpersoon van deze afdeling. De fout werd dankzij goed onderling overleg snel getraceerd. Het oude koophuis van Tineke is uit de gegevens verwijderd. Bovendien checkten we meteen of de registratie op mijnoverheid.nl is verwerkt. Pluspunt: alle contactpersonen weten elkaar nu beter te vinden.

De melder staat centraal

Iedereen die een fout in zijn of haar gegevens in een overheidsregistratie constateert, kan vanaf 4 januari bij ons een melding doen. De nieuwe organisatie is niet in beton gegoten. Integendeel: de ontwikkeling van het MFO is een groeiproces. Waaraan heeft de melder behoefte? Die vraag – en het antwoord erop – staat steeds centraal. En vormt de leidraad voor de verdere ontwikkeling van het MFO.

We doen het niet alleen. Voor de inrichting van het MFO werken we nauw samen met partijen als het Kadaster, de RDW, het UWV en de Belastingdienst. We zetten bovendien een platform met onze ketenpartners op om samen te leren en te verbeteren. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van overheidsregistraties.

Handige hulpmiddelen

Het MFO is per 4 januari te vinden op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op onze website vind je straks 3 webformulieren: voor burgers, overheidsorganisaties en bedrijven. Die kunnen daarmee gericht een melding doorgeven.

We werken momenteel aan diverse communicatie– en voorlichtingsmiddelen waarin we stap voor stap uitleggen wanneer en waarvoor iemand bij het MFO terecht kan. Vanaf januari kun je alle informatie vinden op rivg.nl/mfo. Het MFO brengen we dan ook via verschillende kanalen onder de aandacht.