De Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) is in rap tempo volwassen geworden. Ga maar na: in 2015 is de aanpak gestart als project. Maar inmiddels kan LAA op landelijke waardering rekenen en heeft het zich onderscheiden door zijn effectiviteit. Deze aanpak heeft laten zien dat je, door als overheid samen te werken, veel meer bereikt dan wanneer ieder voor zich opereert. Resultaat hiervan is dat steeds meer partijen LAA opzoeken en graag willen deelnemen. Dat LAA van een projectmatige naar een structurele aanpak gaat, is dan ook een logische stap.

Op 15 maart 2021 is het rapport Evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze rapportage beschrijft de resultaten en voortgang van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode 2017-2020.

Praktische informatie over de werkwijze van LAA vind je op onze website en in het LAA magazine

De overgang van project naar structurele aanpak is een uitgelezen moment om duidelijk te maken hoe LAA in de praktijk werkt, wat de meerwaarde ervan is en welke ambities en uitdagingen we kennen.

Inhoudelijk verandert het uitgangspunt niet: LAA is en blijft het vliegwiel voor het samen werken aan risicogericht adresonderzoek. Daarmee leveren we als landelijke en lokale overheid betere publieke dienstverlening aan alle inwoners van Nederland. Dit betekent niet dat we geen ambitie hebben: we ontwikkelen LAA door. De partners vragen ons dat ook: houd de schwung van de afgelopen jaren vast.

Waar de focus in eerste instantie lag op fraudebestrijding, is de aandacht inmiddels verschoven. Er is oog gekomen voor de maatschappelijke baten. LAA is nu veel meer gericht op het dienstverlenende, hulpverlenende karakter van de overheid. Terecht, want je wil dat de overheid zorgvuldig en met oog voor het individu opereert. Met huisbezoeken die verder dan de voordeur gaan, komen wij bijvoorbeeld ook schrijnende zorgsituaties tegen. Hier kunnen we als landelijke en lokale overheden vervolgens sneller op inspelen. Als wij ons werk goed doen wordt onze dienstverlening slimmer, klantvriendelijker en effectiever. 

Op 15 maart 2021 is het rapport Evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport leggen we niet alleen uit hoe LAA werkt en welke resultaten we boeken. We laten ook onze partners aan het woord over de uitdagingen die zich aandienen en wat we daarvan kunnen leren. Alleen zo kunnen we LAA verbeteren en zo nodig onze koers bijstellen. In de praktijk gebeurt dat al. LAA staat niet alleen voor het verbeteren van de adreskwaliteit en het tegengaan van adresgerelateerde fraude. 

Ook leggen we uit welke toekomst we met LAA voor ons zien. Zo is op dit moment een voorstel tot wijziging van de Wet BRP voor LAA in voorbereiding. Het wetsvoorstel introduceert een taak voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze taak mag de minister de gemeenten ondersteunen in het onderzoek naar de juistheid van adresgegevens in de BRP. 

Daarmee wordt voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een juridische basis gecreëerd om data-analyses in het kader van LAA te verrichten. Deze analyses vinden nu nog plaats onder verantwoordelijkheid van gemeenten, in het Informatieknooppunt. Het wetsvoorstel en de onderliggende regelgeving bevatten de kaders waarbinnen we deze data-analyses kunnen verrichten. Zo wordt geborgd dat de verwerking van persoonsgegevens bij LAA ook in de toekomst plaatsvindt in lijn met de privacybeginselen en de AVG. 

In een volgende editie gaan we in op de inhoud van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden door het parlement.