In dit artikel vind je informatie over:

  • het uitnodigen van niet-ingezetenen voor een coronavaccinatie; en 
  • het autorisatieproces binnen RvIG.
Vaccinatie

Uitnodiging coronavaccinatie aan niet-ingezetenen

RvIG verstuurt in opdracht van VWS en RIVM de uitnodiging voor het maken van een vaccinatieafspraak aan niet-ingezeten. 
De e-mail is opgesteld in de vijf talen die het meest gebruikelijk zijn onder deze groep mensen. 
Elke twee weken wordt een uitnodiging verzonden aan circa 25.000 mensen.

RvIG is de aangewezen instantie om deze e-mails te sturen omdat per 1 januari 2021 op vrijwillge basis aanvullende contactgegevens van niet-ingezetenen worden geregistreerd in de Registratie Niet-ingezetenen. Als niet-ingezetenen zich bij een RNI-loket gaan inschrijven dan worden zij ook gevraagd of ze toestemming willen geven om aanvullende contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en voorkeurskanaal voor contact) te registreren. Dit is niet verplicht. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om:

  • In contact te komen bij een calamiteit of crisis, bijvoorbeeld de coronapandemie;
  • Om een persoon te informeren over rechten en plichten tijdens het verblijf in Nederland; of
  •  Voor vragen over de inschrijving in de RNI.

Meer informatie over de Registratie Niet-ingezetenen is te vinden op rvig.nl

Gebruikers van de Basisregistratie personen (BRP)

Een aantal organisaties mogen de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) onder strenge voorwaarden en voor specifieke taken gebruiken. Ook aan de computersystemen van die organisaties worden strenge eisen gesteld.

Bekijk onderstaande video waarin wordt uitgelegd wat dit autorisatieproces inhoudt. 

Veel overheidsorganisaties hebben persoonsgegevens nodig om hun publiekrechtelijke taak goed uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens komen uit de Basisregistratie Personen, de BRP. Voordat een organisatie toegang krijgt tot de BRP, moeten een aantal stappen worden doorlopen.
Stap 1 Mag de aanvrager aansluiten?
Aansluiten op de BRP mag alleen als er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, RvIG,  beoordeelt daarom eerst of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden om  persoonsgegevens uit de BRP te mogen krijgen. Dit mag namelijk alleen als:

  • De organisatie een overheidsorgaan is en de gegevens nodig heeft voor een publiekrechtelijke taak of;
  • Als de werkzaamheden die de organisatie uitvoert, door de minister zijn aangewezen als werkzaamheden met een maatschappelijk belang of; 
  • Als de organisatie een onderzoeksinstelling is en voldoet aan een aantal aanvullende voorwaarden.

Stap 2 De autorisatie samenstellen 
Nadat is vastgesteld dat de aanvragende organisatie in aanmerking kan komen voor een aansluiting, wordt gekeken welke persoonsgegevens nodig zijn en op welke manier deze geleverd kunnen worden. 
Hierbij weegt RvIG de belangen van de aanvrager nauwkeurig af tegen de privacy van de burger. 
Om dat goed te kunnen doen bekijkt RvIG hoe de organisatie de taken uitvoert en hoe de gegevens worden verwerkt. We bepalen welke gegevens voor deze taken kunnen worden geleverd en wat daar technisch voor nodig is. 
Ook licht RvIG toe met welke kosten de organisatie rekening moet houden.
Al deze informatie wordt vastgelegd in een Autorisatie Aanvraag Formulier, dat de organisatie bij RvIG indient om de autorisatie aan te vragen.

Stap 3 Realisatie van de autorisatie
Als de aanvraag is ingediend heeft RvIG een aantal weken nodig om de autorisatie te realiseren. De technische aansluiting wordt geactiveerd, de benodigde voorzieningen worden klaargemaakt en er wordt een autorisatiebesluit opgesteld. 
In dit besluit wordt vastgelegd welke gegevens de organisatie ontvangt,  voor welke doelgroepen en voor welke taken. Dit besluit wordt ook gepubliceerd, zodat iedereen het kan bekijken.

Een adviseur dienstverlening van RvIG helpt de aanvrager tijdens het gehele proces. Ook daarna blijft hij of zij het aanspreekpunt. 
De adviseur kan helpen bij vragen over de autorisatie of meedenken als er zich situaties voordoen waarbij de organisatie verplicht is om RvIG te informeren. 
Bijvoorbeeld als de organisatie een taak niet langer hoeft uit te voeren of er juist een nieuwe taak bijkrijgt.
Met het doorlopen van de stappen voor autorisatie, zorgt RvIG voor het veilig en betrouwbaar gebruik van persoonsgegevens.

Meer weten? Kijk dan op www.rvig.nl