Gezagsmodule live voor Koninklijke Marechaussee en Politie

In IDee 22 vertelden Marieke Guldemond, Xander Seijs en Tess Bregman over de verbetering van de gezagsregistratie. Dat is een van de punten op de ontwikkelagenda van het programma Toekomst BRP. Binnen dit ontwikkelpunt is een belangrijke mijlpaal behaald: de gezagsmodule is live!

Waarom een gezagsmodule?
Professionals uit de jeugd- en zorgketen hebben in de uitvoering van hun werk dagelijks te maken met de vraag wie het wettelijk gezag of de voogdij heeft over een minderjarige. Het achterhalen of controleren van het gezag is niet eenvoudig. De informatie is opgeslagen in twee bronnen en niet alle professionals hebben toegang tot beide ingangen. Professionals beschikken hierdoor niet altijd over de volledige informatie om hun werk te doen. Hierdoor ontstaan ongewenste situaties: er worden onterechte beslissingen genomen bij situaties waar gezag aan de orde komt.

Daarom sloegen diverse ketenpartners de handen inéén door de gezagsmodule, een soort app, te ontwikkelen. Met de gezagsmodule kunnen ketenpartners en dienstverleners informatie over het gezag snel en eenvoudig opvragen.

Pilot bij de Koninklijke Marechaussee
Op 23 augustus nam de Koninklijke Marechaussee de gezagsmodule in gebruik. In een pilot beproeft de Koninklijke Marechaussee deze nieuwe manier van informatieverstrekking in de praktijk. De eerste reacties vanuit de gebruikers van de Koninklijke Marechaussee zijn positief. Na deze pilot zullen ook de afgesproken doelgroepen van de Politie de gezagsmodule gaan gebruiken en daarna volgen nog meer gebruikers. Vanaf de start van de pilot monitort het projectteam Verbeteren gezagsregistratie het gebruik en verzamelen zij informatie ten behoeve van de evaluatie van de werking van de gezagsmodule.

Steekproef in Maastricht en op Schiphol
Ter voorbereiding op de livegang is in samenwerking tussen de Politie, de Koninklijke Marechaussee, Logius, RvIG en J&V Ketenregie op vrijdag 19 augustus een gecontroleerde steekproef uitgevoerd. Hierbij is de gezagsmodule bij de Politie in Maastricht en bij de grenscontrole op Schiphol in de praktijk beproefd met echte casussen.

In totaal zijn er 240 succesvolle bevragingen gedaan met gebruik van de gezagsmodule bij de grenscontrole. Hierbij constateerde het projectteam dat de gezagsmodule in real-life-situaties werkt volgens de afleidingsregels die vanuit de werkgroep Systematiek zijn opgesteld. RvIG heeft op deze dag een steekproef uitgevoerd om de uitkomsten van de gezagsmodule dubbel te controleren in de BRP. Uit deze steekproef is gebleken dat de informatie in de BRP overeenkomt met de uitkomst van de gezagsmodule.

Aanvragen DigiD makkelijker maken voor arbeidsmigranten

Voor buitenlanders die slechts korte tijd in Nederland wonen (niet-ingezetenen) is het belangrijk om een DigiD te hebben om zaken met de overheid te kunnen regelen. Dat geldt in het bijzonder voor arbeidsmigranten, zo werd tijdens de coronaperiode en de bijbehorende vaccinatiecampagne extra duidelijk. Ook de commissie Roemer adviseert om het gebruik van DigiD voor arbeidsmigranten beter mogelijk te maken door betere informatievoorziening en het eenvoudiger maken van het aanvraagproces. Binnen het programma Toekomst BRP geven we hier invulling aan. We maken het voor de arbeidsmigrant mogelijk om direct na inschrijving in de RNI ook een DigiD aan te kunnen aanvragen: een klaar-terwijl-u-wacht-service.

Huidige proces niet optimaal
Arbeidsmigranten kunnen op dit moment een DigiD aanvragen, maar dat proces is niet optimaal. Zij kunnen zich namelijk tijdens één bezoek niet inschrijven in de RNI én een DigiD aanvragen. Dit komt door de vertraging in de verwerking van de RNI-inschrijving en doordat niet elke RNI-gemeente ook over een DigiD-balie beschikt. Dit betekent dat een arbeidsmigrant, en daarmee vaak de werkgever of het uitzendbureau, twee bezoeken aan de gemeente moet plannen. Dat heeft als gevolg dat arbeidsmigranten vaak niet over een DigiD beschikken en dit alsnog moeten regelen op het moment dat ze deze nodig hebben.

Pilot met 4 gemeenten
Om de gewenste klaar-terwijl-u-wacht-service te kunnen leveren, moeten RNI-inschrijvingen sneller worden verwerkt. Zo kunnen niet-ingezetenen direct na die inschrijving ook een DigiD aanvragen. RvIG heeft de eerste versnelling inmiddels gerealiseerd. Ongeveer 15 minuten na de RNI-inschrijving kunnen niet-ingezetenen een DigiD aanvragen.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens start dit najaar met een pilot om deze versnelling en het aanvragen van een DigiD tijdens hetzelfde gemeentebezoek te testen. Aan deze pilot werken 4 loketgemeenten mee: Breda, Venlo, Doetinchem en Den Haag. Tijdens de pilot kijken we zowel naar de inrichting van het proces als naar de mate waarin arbeidsmigranten gebruik gaan maken van deze service. De pilot vindt plaats in oktober en november 2022.

Na de pilot evalueren we de ervaringen en resultaten van deze klaar-terwijl-u-wacht-service. Zo kunnen we de processen verder optimaliseren en uitrollen naar de andere RNI-loketgemeenten.